استفاده از ظرفیت بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 96 - قابل توجه اعضا

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 1396/10/09


همانطور که مستحضرید بر اساس بند "الف" تبصره 19 قانون بودجه سال 96 کشور به دولت اجازه داده می شود بمنظور تسهیل تامین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح های نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت به بخش خصوصی اقدام و با شرایط خاصی به شرح مندرج در بند "الف" تبصره یاد شده منابع مالی مورد نیاز را تامین نماید.  با توجه به ظرفیت و فرصت قابل توجهی که این بند و آیین نامه اجرایی آن ایجاد می نماید شایسته است شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار که همچنان درگیر پروژه های نیمه تمام هستند تلاش نمایند تا از این ظرفیت بوجود آمده نهایت استفاده را بنمایند.

خواهشمند است شرکت های عضو در صورت اقدام در این خصوص و برخورد با موانع و مشکلات اجرایی مراتب را به سندیکا اعلام تا سندیکا پس از اعلام به شورای هماهنگی تشکل های مهندسی کشور در جهت حل آنها اقدام نماید. 

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر