پاسخ نامه ارسالی سندیکا به بانک مرکزی در خصوص رفع مشکل عدم صدور ضمانت نامه در سامانه سپام

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 95/04/08


اعضای محترم می توانند پاسخ نامه ارسالی سندیکا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفع مشکل عدم صدور ضمانت نامه در سامانه سپام به دلیل وجود چک برگشتی را در ضمیمه خبر دریافت نمایند.

فایل ضمیمه

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر