بانک اطلاعات مقالات انجمن


عنوان مقاله: اندیشه زیبایی شناسی در سدها

نویسنده مقاله:

چکیــده مقاله:

جزوه اندیشه زیبایی شناسی در سدها  نوشته هارولد کروزر توسط جناب آقای مهندس فریدون خزاعی ( عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران و قائم مقام دبیر و مدیر اجرایی رسته آب انجمن شرکت های ساختمانی) ترجمه گردید.

این جزوه به همت انجمن شرکت های ساختمانی و کمیته فنی آموزش و آگاهی عمومی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، به عنوان ویژه نامه ماهنامه آبادگران - شماره 300 - منتشر گردیده است.

برای دانلود، فایل ضمیمه را دریافت فرمایید.

فایل ضمیمه: دانلود کنید
لینک: ---