کمیسیون روابط عمومی


عنوان کمیته تخصصی: کمیسیون روابط عمومی

توضیحات:

 

بیانیه مأموریت

کمیسیون ارتباطات و امور بین الملل بر اساس مصوبه هیأت مدیره از قوه به فعل درآمده تا در چهارچوب اهداف و برنامه ریزی انجمن و به منظور معرفی بهتر و بهینه انجمن به ارگان ها، سازمان ها، وزاتخانه ها، شرکت ها، مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و در راستای نیل به افزایش کیفی و کمی و بهره وری درون و برون سازمانی با اطلاع رسانی و کسب اطلاع از اعضاء گام بردارد.

کمیسیون با توجه به عنوان خود رابط بین کمیسیون ها و زیرمجموعه ها و اعضای انجمن نیز بوده و ایجاد و توسعه روابط انجمن در سطح ملی و فراملی را  برعهده دارد.

اعضاء کمیسیون : 

آقایان مهندسین: سجادی، ورزنده، علیاری، دادمان و خزاعی

 

گزارش سالانه:

«به نام خدا»

«گزارش سالیانه کمیسیون روابط عمومی » 

کمیسیون روابط عمومی در طول سال 91 با حضور اعضای خود   آقایان مهندس کنگانی – ورزنده-ثقفی –خزاعی – ضرابی   در جلسات و پیگیری  مسائلو انجام   اقداماتی به سهم خود در  پیشبرد برنامه ها  واهداف عالی انجمن برنامه هایی را در دستور کار خود داشته که مختصری از اقدامات و مصوبات و پیشنهادات  کمیسیون را باستحضار می رساند

تصویب و  ارسال نامه به اتاق بازرگانی و صنایع  ایران و فرانسه جهت همکاری و عضویت  در اتاق

معرفی نمایندگان شرکتهای عضو جهت همکاری با سایر کمیسیونها

پیگیری عضویت سندیکا در کنفدارسیونهای جهانی

 پیشنهاد   تشکیل اتاق مشترک سندیکا و ECO

تهیه CD از فعالیت سندیکا به دو زبان انگلیسی  و فارسی.

دعوت از   آقای دکتر میمند از اتاق بازرگانی ایران و فرانسه پیرو مکاتبات و جلسات انجمن بااتاق بازرگانی ایران و فرانسه

تهیه راهکار برای خروج از بن بست فعلی و انجام کار بدون سرمایه گذاری ویا با سرمایه گذاری بخش غیر دولتی مصوب شد.

پیگیری و بازخورد  موضوعات درخواستی  کمیته رفع بحران پیمانکاران وسازندگان بخش خصوصی   و مسائل مطروحه در جلسه مطبوعاتی در نشریات  با  حضور همه تشکل  ها  بصورت گسترده تصویب شد طی مذاکراتی با شهرداری تهران خواهان اجرای پروژه های شهری  توسط اعضای سندیکا شویم.

فعال کردن سایت انجمن از طریق   دریافت آگهی از متقاضیان جهت درآمد زایی برای انجمن؛

بحث و تبادل نظر در مورد عضویت شرکتهای  نیمه دولتی و دولتی  در انجمن شرکتهای ساختمانی ؛

بحث و تبادل نظر در مورد عضویت اشخاص حقیقی د ر انجمن؛

 کمیسیون با  دعوت از  آقای شریفی از اتاق بازرگانی ایران   موارد زیر مطرح نمود:  1 بحث همایش ( سمینار) قانون مستمر بهبود فضای کسب وکار که آقای شریفی با توضیح از این قانون و اینکه 23 ماده تکلیف دولت 6 ماده تکلیف اتاق بازرگانی است جهت اجرایی شدن این قانون دفتر پایش  برنامه ها مسئول تفکیک ماده های مختلف قانون  است و با نظرخواهی از بخش های مختلف  به صورت یک تحلیل علمی و آماری از ذینفعان درخواست کرده ایم  با مشخص کردن خواسته ها با ابزارهای این قانون مصداق عملی آن را تعریف نمائیم و آئین نامه ای نیز  ایجاد کنیم.

-درآمد زایی و روش های آن جهت خودکفائی انجمن  مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از جمله آن حق ورودی اعضا ، حق عضویت و نحوه جذب آن 

-بحت و بررسی در خصوص قانون حداکثراستفادهاز توان تولیدی و خدماتی کشور وماده 5قانون در خصوص عضویت ا شرکتهای دراتاق بازرگانی ودرخواست کمیسیون نسبت به پیگیری این موضوع واینکه وضعیت عضویت شرکتهای دولتی دراتاق چگونه است؟ آیا می توانند عضو شوند یا خیر؟

-تشویق اعضا جهت عضویت دراتاق ایران باتوجه به تبصره ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور

-پیگیری اجرایی شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی دراتاق بازرگانی ایران

 نشست با نمایندگان شرکت آریا تندر   و فعالیت این شرکت که در زمینه   اطلاع رسانی مناقصات   می باشد   ومناقصات عراق و خدماتی که این شرکت می تواند ارائه نماید مطرح  گردید. نحوه ارتباط باشرکت  این است که شرکتها به صورت جداگانه می توانند از اطلاعات استفاده کنند.

 پیشنهاد   شد   با شهرداری مستقیماً وارد مذاکره شویم و سندیکای خود را مطرح کنیم که شهرداری برخی از وظایف را به سندیکا محول کند برای اینکار یا با معاونت فنی عمرانی شهردار و یا روابط عمومی شهرداری نامه نوشته شود.

 پیشنهاد  شد   جلسه مشترک با کمیسیون بانکها و کمیسیون قوانین گذاشته شود که درمورد تأمین مالی پروژه ها اعم از عمرانی و غیر عمرانی و بخش خصوصی راهکارهائی پیدا گردد.در این خصوص جلسه مشترک بین کمیسیون  و کمیسیون اقتصادی برگزار گردید.

در خصوص درخواست اوراق مشارکت از سوی شرکتهای  پیمانکاری عمرانی ، که طبق نظر سنجی اخیر ، بیشترین درخواست را داشته است، مراتب با وزرات نیرو برای دریافت اوراق مشارکت بابت مطالبات پیمانکاران در دست پی گیری است. تاکنون وزارت نیرو تنها ارگانی است که به این مسأله توجه نموده است.

پیشنهاد نشست ماهیانه فصلی در انجمن  با کارفرمایان و نمایندگان آنها که نظرات و کارشناسان و سازمانهای مربوطه  پس از تأیید هیأت مدیره اجرا می گردد.

پیشنهاد عضویت شرکتهای پروژه محور دراتاق بازرگانی ایران که نظر اعضا ء دراین خصوص پیگیری اعطای رتبه بندی توسط اتاق بازرگانی است که باید مصرانه پیگیر شویم و پس از انجام این موضوع ترغیب شرکتها و عضویت شرکتها را حتتر و بهتر می شود.


فایل ضمیمه: ---