کمیسیون انتشارات


عنوان کمیته تخصصی: کمیسیون انتشارات

توضیحات:

 

بیانیه مأموریت 

مأموریت ما در انتشارات ، اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی و ترویج نقش و جایگاه بخش صنعت احداث در انجام پروژه های عمرانی از طریق نشر مکتوب مسائل، مشکلات و نقطه نظرها و پیشنهادها بر اساس رصد کردن منافع ملی و صنفی در چهارچوب توسعه پایدار است .

 اعضاء کمیسیون :

آقایان مهندسین: ورزنده، جمالی، پورشیرازی، ضرابی، مصطفی‌زاده، عصرآزاد و دکتر‌علیزاده

فایل ضمیمه: ---