بخش نامه های انجمن


نمایش جزئیاتفراخوان همکاری پیمانکار ذیصلاح
نمایش جزئیاتآگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)
نمایش جزئیاتحق عضویت سال 97 – علی الحساب
نمایش جزئیاتطرح ترافیک سال 1397 بخشنامه دوم
نمایش جزئیاتطرح ترافیک سال 1397 بخشنامه اول
نمایش جزئیاتمشارکت اعضا در کارگاه های آموزشی قوانین و مقررات اسفندماه
نمایش جزئیاتتجمیع مشکلات شرکتها در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و قانون جدید مالیاتهای مستقیم
نمایش جزئیاتاعلام مشکلات در خصوص صدور تضامین بانکی
نمایش جزئیاتبازنگری نشریه شماره 55 سازمان برنامه
نمایش جزئیاتنشست چاره‌اندیشی مشکلات اقتصادی کارآفرینان بخش خصوصی با دولت و مجلس
نمایش جزئیاتهمکاری اعضا جهت حل موضوع تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی (مهم)
نمایش جزئیاتسالنمای سال 1397 – بخشنامه دوم
نمایش جزئیاتمساعدت و همیاری باهم میهنان زلزله زده غرب کشور
نمایش جزئیاتسالنمای سال 1397-بخشنامه اول
نمایش جزئیاتطرح مشکلات اعضا در حوزه های قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
نمایش جزئیاتبرگزاری نشست با اعضای سندیکا در خصوص آشنایی با مسائل و معضلات اعضا در همکاری با شهرداری تهران
نمایش جزئیاتاسناد خزانه اسلامی
نمایش جزئیات ثبت نام موتورسیکلت ها در سامانه طرح ترافیک
نمایش جزئیاتاعلام حق عضویت قطعی سال 1396
نمایش جزئیاتمجمع عمومی عادی سالیانه به صرف افطار-96
12345678