فهــارس بهـاء


نمایش جزئیاتفهرست بهای واحد پیشنهادی - رشته راه، باند، فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1392
نمایش جزئیاتفهرست های بهای واحد پیشنهادی - رشته ابنیه سال 1392
نمایش جزئیاتفهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه - 1390 (پیشنهادی انجمن شرکت های ساختمانی)
نمایش جزئیاتفهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی - 1390 (پیشنهادی انجمن شرکت های ساختمانی)
نمایش جزئیاتفهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی - 1390 (پیشنهادی انجمن شرکت های ساختمانی)
نمایش جزئیاتفهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند، فرودگاه و زیرسازی راه آهن - 1390 (پیشنهادی انجمن شرکت های ساختمانی)
نمایش جزئیاتفهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه - 1388
نمایش جزئیاتفهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی - 1388
نمایش جزئیاتفهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی - 1388
نمایش جزئیاتفهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند، فرودگاه و زیرسازی راه آهن - 1388