دوره های آموزشی داخلی


هفدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نمایش جزئیات
آموزش پیشرفته اینکوترمز 2010نمایش جزئیات
برگزاری دوره آموزشی مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP600نمایش جزئیات
دوره آموزشی مدیریت کسب و کار در محیط بین الملل نمایش جزئیات
برگزاری کارگاه آموزشی روش های پرداخت بین المللی"نمایش جزئیات
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی زبان آلمانی اتاق ایران-آلمان نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی مدیریت زنجیره تامین و لجستیکنمایش جزئیات
برگزاری دوره آموزش پیشرفته اینکوترمز 2010نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی سطح 2 و 3 مهندسی ارزش نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی قرارداد مهندسی، تدارکات کالا، ساخت/کلید گردان (کتاب نقره ای فیدیک)نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی قرارداد طرح و ساخت (کتاب زرد فیدیک)نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی قرارداد ساخت (کتاب قرمز فیدیک)نمایش جزئیات
سمینار آموزشی بیمه های حمل و نقل کالانمایش جزئیات
کارگاه آموزشی مدیریت فراپروژه اینمایش جزئیات
کارگاه آموزشی مدیریت پول در پروژه هانمایش جزئیات
دومین دوره فشرده آموزش ایمنی مدیران و مسئولان ایمنی کارگاه ها و شرکت های صنعت احداثنمایش جزئیات
نمایشگاه و نشست بین المللی معدن، ساختمان و صنایع وابستهنمایش جزئیات
برگزاری آزمون ارزیابی سرناظران، ناظران و کمک ناظران پروژه های سرمایه گذاری کشورنمایش جزئیات
سمینار قراردادهای واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی (PPP)نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنعت آسانسورنمایش جزئیات
123456