مجامع خارجی


دیدار با هیات تجاری اتریش نمایش جزئیات
دیدار با هیات تجاری آلمان نمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری به کشور کرواسینمایش جزئیات
همایش مشترک ایران و اندونزی با حضور هیات تجاری بلندپایه اندونزی نمایش جزئیات
حضور هیات تجاری ایتالیایینمایش جزئیات
حضور هیات تجاری ایتالیایینمایش جزئیات
ملاقات حضوری رودر رو با هیات اقتصادی صنعتی ایالت نیدرزاکسن آلماننمایش جزئیات
دیدار با هیات تجاری بلندپایه از کشور اتریشنمایش جزئیات
معرفی پروژه جهت شرکت در مسابقات جهانی اتاق های بازرگانی جهاننمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری به اتریش و آلمان از سوی اتاق تهراننمایش جزئیات
تغییر تاریخ برگزاری ملاقات با هیات باواریای آلماننمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری بازاریابی به کشور آفریقای جنوبینمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری به ترکیهنمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری صنعتی به تاجیکستاننمایش جزئیات
هیات تجاری مقدونیهنمایش جزئیات
حضور هیات تجاری اورال روسیه در تهراننمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری به اتریشنمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری به پاکستاننمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری به ونکوور کانادانمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری اتاق ایران به قرقیزستاننمایش جزئیات
123