اهداف انجمن


چشم انداز انجمن شرکت های ساختمانی

ايفاي نقشي مؤثر در حمايت از اعضا و مشاركت در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري براي توسعه پايدار

 

ماموریت (رسالت) انجمن شرکت های ساختمانی

انجمن شركت‌هاي ساختماني، به عنوان يکي از قديمي‌ترين تشکل‌هاي صنفي کارفرمايي کشور، با اتكا به اعتقاد راسخ صنف به امر آباداني و سازندگي، ماموريت خود را دفاع از منافع صنفي اعضا، و تعالي جايگاه انجمن و شركت‌هاي عضو در سطح ملي و فراملي با جلب اعتماد و رضايت ذي‌نفعان و توسعه کمي و کيفي اعضا و ارايه خدمات مناسب به آنان مي‌داند.