نمایش جزئیات رویداد


عنوان: آغاز فرآیند تاسیس اتاق مشترک اتاق ایران-ژاپن

توضیحات:

با عنایت به موافقیت هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت آغاز فرآیند تاسیس اتاق مشترک ایران و ژاپن از کلیه علاقمندان به عضویت در این اتاق دعوت بعمل می آید تا بمنظور احراز شرایط و شرکت در مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره مدارک مورد نیاز و درخواست عضویت خویش را به دبیرخانه اتاق ها و شوراهای مشترک اتاق ایران ارسال نمایند.

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---