بانک نیازمندی های شرکت های ساختمانی ایران

آهن آلات

نام تامین کنندهحوزه فعالیتتوضیحاتارتباطات
توزیع و فروش آهن سبحانیاناستان هرمزگانفروش آهن آلات در کلیه شهرهای استان بصورت انبوه برای پروژه های عمرانیتلفن: 66564261

فاکس: 66564442

ایمیل: info@gmail.com

وبسایت: www.sobhani-ahanforoshi.com

توزیع و فروش آهن سبحانیاناستان هرمزگانفروش آهن آلات در کلیه شهرهای استان بصورت انبوه برای پروژه های عمرانیتلفن: 66564261

فاکس: 66564442

ایمیل: info@gmail.com

وبسایت: www.sobhani-ahanforoshi.com

توزیع و فروش آهن سبحانیاناستان هرمزگانفروش آهن آلات در کلیه شهرهای استان بصورت انبوه برای پروژه های عمرانیتلفن: 66564261

فاکس: 66564442

ایمیل: info@gmail.com

وبسایت: www.sobhani-ahanforoshi.com

بتن

Empty section. Edit page to add content here.

تجهیزات برق

Empty section. Edit page to add content here.

سیمان

Empty section. Edit page to add content here.

قالب بندی

Empty section. Edit page to add content here.