سومین-نشست-هم-اندیشی-کاندیدای-صنفی-مجلس-شورای-اسلامی

IMG_0849

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_0865

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1314

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_0925

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_0934

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1011

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1031

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1044

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1060

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی - مهندس قباد چوبدار

IMG_1097

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1123

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_0863

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1129

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1212

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1216

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_0878

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1232

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی
Go to Top