01

002

مهندس بهمن دادمان
مهندس علی آزاد

پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

06

07

dadman-(6)

مهندس بهمن دادمان

IMG_8344

مهندس بهمن دادمان
دکتر ایرج گلابتونچی

IMG_8411

سخنرانی دکتر ایرج گلابتونچی

IMG_8488

سخنرانی دکتر ایرج گلابتونچی

IMG_8515

سخنرانی دکتر ایرج گلابتونچی

IMG_8570

پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران - نشست تخصصی آینده ظرفیت های پیمانکاری و مشاوره

IMG_8592

پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران - نشست تخصصی آینده ظرفیت های پیمانکاری و مشاوره
مهندس بیژن سعید آبادی

دکتر-عسگری

پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران | نشست تخصصی آینده ظرفیت های پیمانکاری و مشاوره
Go to Top