کارخانه ایران ترانسفو3

شرکت-بامره-پروژه-کارخانه-ایران-ترانسفو

آبرسانی تبریز

شرکت-بامراه-پروژه-آبرسانی-تبریز

بیمارستان دنا1

شرکت-بامراه-پروژه-بیمارستان-دنا

بیمارستان دنا2

شرکت-بامراه-پروژه-بیمارستان-دنا

بیمارستان دنا3

شرکت-بامراه-پروژه-بیمارستان-دنا

پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس1

شرکت-بامراه-پروژه-پالایشگاه-میعانات-گازی-بندرعباس

پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس2

شرکت-بامراه-پروژه-پالایشگاه-میعانات-گازی-بندرعباس

پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس3

شرکت-بامراه-پروژه-پالایشگاه-میعانات-گازی-بندرعباس

پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس4

شرکت-بامراه-پروژه-پالایشگاه-میعانات-گازی-بندرعباس

پلهای کمربندی ری

شرکت-بامراه-پروژه-پلهای-کمربندی-شهر-ری

تصفیه خانه آب قم1

شرکت-بامراه-پروژه-تصفیه-خانه-آب-قم

تصفیه خانه آب قم3

شرکت-بامراه-پروژه-تصفیه-خانه-آب-قم

تصفیه خانه آب قم4

شرکت-بامراه-پروژه-تصفیه-خانه-آب-قم

تصفیه خانه فاضلاب همدان1

شرکت-بامراه-پروژه-تصفیه-خانه-فاضلاب-همدان

تصفیه خانه فاضلاب همدان2

شرکت-بامراه-پروژه-تصفیه-خانه-فاضلاب-همدان

تصفیه خانه همدان

شرکت-بامراه-پروژه-تصفیه-خانه-فاضلاب-همدان

تونل پایاب اومااویا

شرکت-بامراه-پروژه-تونل-پایاب-اومااوبا

تونل سمنان

شرکت-بامراه-پروژه-تونل-سمنان

تونلهای انحراف سد سیمره1

شرکت-بامراه-پروژه-تونلهای-انحرافی-سد-سیمره

تونلهای انحراف سد سیمره2

شرکت-بامراه-پروژه-تونلهای-انحرافی-سد-سیمره

تونلهای آب بر سد گتوند1

شرکت-بامراه-پروژه-تونلهای-آب-بر-سد-گتوند

تونلهای آب بر سد گتوند2

شرکت-بامراه-پروژه-تونلهای-آب-بر-سد-گتوند

سد باسره

شرکت-بامراه-پروژه-سد-باسره

سد دامغان1

شرکت-بامراه-پروژه-سد-دامغان

سد دامغان2

شرکت-بامراه-پروژه-سد-دامغان

قطار شهری شیراز

شرکت-بامراه-پروژه-قطار-شهری-شیراز

قطار شهری شیراز1

شرکت-بامراه-پروژه-قطار-شهری-شیراز

قطار شهری شیراز2

شرکت-بامراه-پروژه-قطار-شهری-شیراز

قطار شهری شیراز3

شرکت-بامراه-پروژه-قطار-شهری-شیراز

کارخانه ایران ترانسفو1

شرکت-بامراه-پروژه-کارخانه-ایران-ترانسفو

کارخانه ایران ترانسفو2

شرکت-بامراه-پروژه-کارخانه-ایران-ترانسفو

کارخانه جداسازی اکسیژن خاتون آباد

شرکت-بامراه-پروژه-کارخانه-جداسازی-اکسیژن-خاتون-آباد

سد خاکی سهند

شرکت-بامراه-پروژه-سد-خاکی-سهند

کارخانه فولاد آلیاژی یزد2

شرکت-بامراه-پروژه-کارخانه-فولاد-آلیاژی-یزد

مجتمع سنگ آهن چادرملو1

شرکت-بامراه-پروژه-مجتمع-سنگ-آهن-چادرملو

مجتمع سنگ آهن چادرملو2

شرکت-بامراه-پروژه-مجتمع-سنگ-آهن-چادرملو

موسسه ایران چاپ

شرکت-بامراه-پروژه-موسسه-ایران-چاپ

نیروگاه سد کرخه

شرکت-بامراه-پروژه-نیروگاه-سد-کرخه

نیروگاه سد کرخه1

شرکت-بامراه-پروژه-نیروگاه-سد-کرخه

نیروگاه سد کرخه2

شرکت-بامراه-پروژه-نیروگاه-سد-کرخه

نیروگاه گازی ارومیه

شرکت-بامراه-پروژه-نیروگاه-گازی-ارومیه

استحصال زمین عسلویه

شرکت-بامراه-پروژه-استحصال-زمین-عسلویه

تصاویر منتخب پروژه های شرکت بام راه
Go to Top