احداث کوئست | مرجعی برای پاسخگویی به سوالات صنعت احداث کشور

ورود به احداث کوئست

سوال خود را از سندیکا بپرسید!

شما می توانید در سریعترین زمان ممکن سوالات خود را از سندیکای شرکت های ساختمانی ایران پرسیده و بعد از بررسی و پایش سوالات شما همکاران ما به شما پاسخ خواهند داد.

ارسال پیام

سوالات متداول اعضای سندیکا

آیا پیمانهایی که حاوی یک یا مجموعه ای از موضوعات تأم ین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تأمین تجهیزات یا مصالح )، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینه سازی و تعمیرات باشد مشمول دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۹۸/۰۳/۲۰ خواهد بود؟

پیمانهایی که حاوی یک یا مجموعهای از موضوعات تأمین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تأمین تجهیزات یا مصالح)، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینهسازی و تعمیرات باشد در صورتی که موضوع پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور بوده و سایر شرایط مندرج در دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ۹۸/۰۳/۲۰ تامین گردد. مشمول ضوابط دستورالعمل فوق می گردد.

آیا پیمانهایی با موضوع خدماتی نظیر تأمین غذا، نظافت، تأمین خودرو مشمول دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۹۸/۰۳/۲۰ می شوند؟

دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۵۸۵ مورخ ۹۸/۰۳/۲۰ به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرحها وپروژههای مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری دستگاههای مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ابلاغ گردیده و حوزه شمول این بخشنامه برای پیمانهایی است که موضوع آن در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور میباشد و پیمانهایی با موضوع خدماتی نظیر تأمین غذا، نظافت، تأمین خودرو،تأمین نیروی انسانی و … مشمول این دستورالعمل نمیشوند.

درصورتیکه پروژه ای بصورت ترک تشریفات به پیمانکار واگذار شود و در شرایط خصوصی پیمان مبنای تعدیل سه ماهه دوم ۹۷ بعنوان شاخص مبنا باشد و در صورتیکه تاریخ پیشنهاد قیمت به کارفرما شهریور ۹۷ باشد کدام ماه از ماههای سه ماهه دوم بعنوان شاخص مبنای ملاک عمل باید قرار گیرد؟

در پاسخ به این پرسش به اطلاع می رساند پاسخ دفتر امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرسش مشابه این سندیکا در سایت درج شده است. خواهشمند است به لینک ارائه شده مراجعه نمایید
http://acco.ir/13501

بخش

Empty section. Edit page to add content here.