سوال خود را از سندیکا بپرسید!

شما می توانید در سریعترین زمان ممکن سوالات خود را از سندیکای شرکت های ساختمانی ایران پرسیده و بعد از بررسی و پایش سوالات شما همکاران ما به شما پاسخ خواهند داد.

ارسال پیام

سوالات متداول اعضای سندیکا

آیا پیمانهایی که حاوی یک یا مجموعه ای از موضوعات تأم ین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تأمین تجهیزات یا مصالح )، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینه سازی و تعمیرات باشد مشمول دستورالعمل شماره 98/135585 مورخ 98/03/20 خواهد بود؟

پیمانهایی که حاوی یک یا مجموعهای از موضوعات تأمین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تأمین تجهیزات یا مصالح)، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینهسازی و تعمیرات باشد در صورتی که موضوع پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور بوده و سایر شرایط مندرج در دستورالعمل شماره 98/135585 مورخ98/03/20 تامین گردد. مشمول ضوابط دستورالعمل فوق می گردد.

آیا پیمانهایی با موضوع خدماتی نظیر تأمین غذا، نظافت، تأمین خودرو مشمول دستورالعمل شماره 98/135585 مورخ 98/03/20 می شوند؟

دستورالعمل شماره 98/1355585 مورخ 98/03/20 به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرحها وپروژههای مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده (23) قانون برنامه و بودجه ابلاغ گردیده و حوزه شمول این بخشنامه برای پیمانهایی است که موضوع آن در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور میباشد و پیمانهایی با موضوع خدماتی نظیر تأمین غذا، نظافت، تأمین خودرو،تأمین نیروی انسانی و … مشمول این دستورالعمل نمیشوند.