نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی در خصوص ضرورت درج کدهای رمز در سامانه ساجات