اولین سمینار و کنفرانس آموزشی ایمنی مدیران صنعت احداث برگزار شد