اولین سمینار و کنفرانس آموزشی مدیران صنعت احداث – مهر ۹۵