اولین سمینار و کنفرانس آموزشی مدیران صنعت احداث – مهر ۹۵ – مهندس ساتیه حسین پور – دکتر مهناز تهرانی