اولین سمینار و کنفرانس آموزشی مدیران صنعت احداث – مهر ۹۵ – با حضور مدیران عالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی