اولین سمینار و کنفرانس آموزشی مدیران صنعت احداث – مهر ۹۵ – حسین آقاخانی