اولین سمینار و کنفرانس آموزشی مدیران صنعت احداث – مهر ۹۵- مهندس هفده تن