اولین سمینار و کنفرانس آموزشی مدیران صنعت احداث – مهر ۹۵ – مهندس هفده تن