بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع “لزوم دعوت از مناقصه گران در تمام جلسات گشایش پاکتها”