کسب مقام دوم مسابقات ملی بتن توسط شرکت ساختمانی چهل چشمه