نامه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به دکتر مهدی بنانی ریاست محترم مرکز مدیریت بدهی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص حفظ قدرت خرید پیمانکاران