نامه شرکت بانژبام در خصوص انتخاب شاخص مبنای سه ماهه دوم سال ۹۷