بیانیه جامعه مهندسان مشاور ایران درباره انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان