بخشنامه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با موضوع اطلاع رسانی طرح بازآفرینی شهری