الزام به امتیاز آور بودن مدیرعامل شرکتهای پیمانکاری