طرح مشکلات ناشی از تاخیر در رسیدگی صورت وضعیتها از سوی شرکت سداد