بخشنامه اول سالنمای سال ۹۹ سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در خصوص بروزرسانی اطلاعات ارتباطی اعضا