بخشنامه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به اعضا در خصوص الزام دریافت کارت عضویت / بازرگانی