نامه سندیکا به معاون محترم اداره کل حسابرسی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص محاسبه هزینه تنزیل اوراق خزانه بعنوان درآمد پیمانکاران