نامه هشت تشکل صنعت احداث به ریاست قوه قضاییه در خصوص فرمایشات رهبر معظم انقلاب