دعوتنامه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران – نوبت دوم