نامه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به دکتر نوبخت ریاست سازمان برنامه در خصوص درخواست تعلیق و توقف کارگاه های عمرانی در شرایط بحران کرونا