نامه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به دکتر جهانگیری در خصوص درخواست تدابیر ویژه برای شرایط خاص بحران کرونا و ارائه پیشنهادات