نامه هشت تشکل صنعت احداث به ریاست جمهور در خصوص تعلیق پروژه های عمرانی در شرایط اضطرار شیوع بیماری کرونا