نامه شرکت توانیر در خصوص حوادث قهریه ناشی از شیوع ویروس کرونا