نامه سازمان برنامه در خصوص تجهیز و برچیدن کارگاه عمرانی