نامه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران به شبکه بانکی