پاسخ بانک مرکزی به سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در خصوص امکان استفاده پیمانکاران از ظرفیت قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران به شبکه بانکی کشور