نامه به دکتر نوبخت و اعلام تشکر اعضای سندیکا در خصوص تخصیص ۳۱ هزار میلیارد به صنعت احداث