نامه انجمن شرکتهای راهسازی به سندیکا در خصوص تشکر و تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در خصوص جبران خسارات پیمانکاران