جشنواره سالانه تبلیغات ۹۹ با شرایط استثنایی فضای تبلیغاتی و امکان پرداخت اقساطی در میان پیمانکاران عمرانی ایران