جدول محاسبات شاخصهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران – سال ۹۹