نمودار تغییرات شاخص های رشته ابنیه در مقایسه با تغییرات شاخص های فصل چهارم، عملیات بنایی با سنگ (سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸)