نمودار تغییرات شاخص های رشته ابنیه در مقایسه با تغییرات شاخص های فصل هشتم، بتن درجا (سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸)